اداره برنامه ريزي آموزشي / اداره سنجش و نظارت برنامه هاي آموزشي / اداره بررسي فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي / دبير خانه

 

شرح فعاليتهاي دبيرخانه

 

1 - پاسخگوئي به كليه مراجعه‌كنندگان به دفتر، راهنمائي آنان و پيگيري سير نامه‌هاي آنها.

2 - دريافت نامه‌هاي وارده به مديريت برنامه ريزي آموزشي، سنجش و نظارت ثبت دركامپيوتر و تحويل آن به واحدهاي ذيربط.

3 - ثبت و صدور نامه‌هاي اقدام شده درواحدهاي ذيربط.

4 -تفكيك و ارسال نامه‌ها به كليه دانشكده‌ها و سازمانهاي خارج از دانشگاه ازطريق پيك دانشگاه.

4 - پاسخگوئي به مراجعات تلفني و پيگيري سير نامه‌هاي آنها.

5 - درخواست ملزومات موردنياز اداره.

6 - هماهنگ نمودن جلسات.